Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

ZARZĄDZENIE

2018-06-19

Dyrektora Szkoły w Grudziądzu

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art. 22aj ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2198 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§1

W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Grudziądzu

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a)      szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 20 w Grudziądzu

b)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia wpisanego do księgi uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Grudziądzu

c)      rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

d)     podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki i materiały edukacyjne wpisane do szkolnego zestawu podręczników,

e)      wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela pełniącego zadania wychowawcy,

f)        bibliotekarzu – należy przez to rozumieć nauczyciela biblioteki

g)      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20  w Grudziądzu

§3

 1. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
 2. Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na wypożyczenie na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
 1. Za ustalenie woli rodziców, o której mowa w ust. 2 odpowiada wychowawca.
 2. Wyrażenie woli rodziców, o której mowa w ust. 3 powinno być potwierdzone podpisem jednego z rodziców.
 3. Wychowawca sporządza listę uczniów danej klasy z informacją o woli rodziców w zakresie korzystania z prawa do bezpłatnych podręczników i przekazuje ją bibliotekarzowi.
 4. Wyposażenia uczniów w bezpłatne podręcznik przeprowadza się niezwłocznie po dniu obowiązywania podręcznika.
 5. Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą.
 6. Wypożyczenia podręczników dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, o której mowa w ust. 5, sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 7. W sytuacji zmiany składu osobowego uczniów w danej klasie, lista, o której mowa w ust. 8 jest aktualizowana przez wychowawcę.
 8. W przypadku zmian w liście uczniów danej klasy, postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

§4

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę.
 3. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do oddania odtworzonego podręcznika, zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

§5

 1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie 7 dni od dnia:

a)      zakończenia pracy z danym podręcznikiem,

b)      wykreślenia ucznia z księgi uczniów.

 1. W przypadku zakończenia pracy z podręcznikiem wychowawca w uzgodnieniu z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.
 2. Poza terminem o którym mowa w ust. 2, bibliotekarz wyznacza dodatkowe terminy zwrotu podręczników.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień jego zużycia.
 4. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

§6 

 1. W przypadku braku zwrotu podręcznika w trybie określonym w § 5, bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie
  o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika.
 2. W przypadku gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik został zniszczony w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności oddania odtworzonego podręcznika, zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
 3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, bibliotekarz wyznacza 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku rozliczenia się z wypożyczonego podręcznika i informuje o postanowieniach § 4 ust. 3 niniejszego zarządzenia.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika.
 5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, wychowawca w formie notatki służbowej opisującej sytuację, przekazuje sprawę dyrektorowi.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 dyrektor wzywa rodzica do zwrotu wypożyczonego podręcznika i wskazuje kolejny 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 3 niniejszego zarządzenia.
 7. Zapisów ust. 3-5 nie stosuje się w przypadku obowiązku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu. 
 8. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dyrektor ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu podręcznika.
 9. W przypadku zwrotu kosztów zakupu podręczników, wpłaty dokonuje się w księgowości szkoły.

§7 

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się wychowawcom i bibliotekarzom szkoły.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE

Zajęcia w Bibliotece Miejskiej

2018-06-19
Powiększ zdjęcie

W trakcie roku szkolnego 2017/2018 uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Panie z Biblioteki Miejskiej – Filii nr 8.  Podczas kilku spotkań, dzieci z młodszych i starszych klas szkoły podstawowej, mogły wykazać się zdolnościami plastycznymi i jednocześnie miło spędzić czas.

Zarówno dziewczynki jak i chłopcy, byli bardzo zaangażowani w wykonywaną pracę i wykazali się dużą kreatywnością. Każde spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Serdecznie Paniom dziękujemy za wspaniałe zajęcia.

Uczniowie klas 3e, 5 c i 5 d wraz z opiekunem p. A.Śmiger

Czytaj więcej o: Zajęcia w Bibliotece Miejskiej

Integracja na sportowo

2018-06-19
Powiększ zdjęcie

Nie mogło Nas zabraknąć.

Uczniowie Naszej Szkoły w dniach 10-12.6.2018 brali udział w II Festiwalu Rowerowym dla dzieci i młodzieży, na malowniczym brzegu Wisły z panoramą grudziądzkich spichrzy, oraz w III rajdzie rowerowym z Polskim Olimpijczykiem z Seulu 1988, Barcelony 1992 Markiem Leśniewskim. Do pokonania była 35 km trasa wokół Grudziądza. Właśnie taką formę ruchu wybrali Nasi uczniowie, mogąc sprawdzić swoje umiejętności w sportowej rywalizacji integrującej uczniów grudziądzkich placówek połączona z Ideą Olimpijską.

Czytaj więcej o: Integracja na sportowo

Wycieczka do Warszawy dla klasy 3 B i 3 C gimnazjum

2018-06-19
Powiększ zdjęcie

W dniach 06.06.2018-07.06.2018 odbyła się wycieczka do Warszawy dla klasy 3 bi 3c gimnazjum. Było świetnie i bardzo ciekawie. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, między innymi Sejm oraz Stadion Centralny. Mogliśmy wejść do Sejmu dzięki uprzejmości naszego grudziądzkiego posła, pana Tomasz Szymańskiego.
Pan poseł był naszym przewodnikiem, który wtajemniczył nas w arkana pracy w Sejmie.To było niezapomniane wydarzenie.
Dziękujemy opiekunom i kierownikowi wycieczki, pani Katarzynie Grzegorczyk za nawiązanie kontaktu z panem posłem Szymańskim, bo tylko dlatego mogliśmy wejść do Sejmu. Działo się. Nie było łatwo...

Czytaj więcej o: Wycieczka do Warszawy dla klasy 3 B i 3 C gimnazjum