Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Artykuły

ZARZĄDZENIE

2018-06-19

Dyrektora Szkoły w Grudziądzu

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art. 22aj ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2198 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§1

W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Grudziądzu

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a)      szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 20 w Grudziądzu

b)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia wpisanego do księgi uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Grudziądzu

c)      rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

d)     podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki i materiały edukacyjne wpisane do szkolnego zestawu podręczników,

e)      wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela pełniącego zadania wychowawcy,

f)        bibliotekarzu – należy przez to rozumieć nauczyciela biblioteki

g)      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20  w Grudziądzu

§3

 1. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
 2. Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na wypożyczenie na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
 1. Za ustalenie woli rodziców, o której mowa w ust. 2 odpowiada wychowawca.
 2. Wyrażenie woli rodziców, o której mowa w ust. 3 powinno być potwierdzone podpisem jednego z rodziców.
 3. Wychowawca sporządza listę uczniów danej klasy z informacją o woli rodziców w zakresie korzystania z prawa do bezpłatnych podręczników i przekazuje ją bibliotekarzowi.
 4. Wyposażenia uczniów w bezpłatne podręcznik przeprowadza się niezwłocznie po dniu obowiązywania podręcznika.
 5. Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą.
 6. Wypożyczenia podręczników dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, o której mowa w ust. 5, sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 7. W sytuacji zmiany składu osobowego uczniów w danej klasie, lista, o której mowa w ust. 8 jest aktualizowana przez wychowawcę.
 8. W przypadku zmian w liście uczniów danej klasy, postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

§4

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę.
 3. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do oddania odtworzonego podręcznika, zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

§5

 1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie 7 dni od dnia:

a)      zakończenia pracy z danym podręcznikiem,

b)      wykreślenia ucznia z księgi uczniów.

 1. W przypadku zakończenia pracy z podręcznikiem wychowawca w uzgodnieniu z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.
 2. Poza terminem o którym mowa w ust. 2, bibliotekarz wyznacza dodatkowe terminy zwrotu podręczników.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień jego zużycia.
 4. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

§6 

 1. W przypadku braku zwrotu podręcznika w trybie określonym w § 5, bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie
  o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika.
 2. W przypadku gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik został zniszczony w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności oddania odtworzonego podręcznika, zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
 3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, bibliotekarz wyznacza 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku rozliczenia się z wypożyczonego podręcznika i informuje o postanowieniach § 4 ust. 3 niniejszego zarządzenia.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika.
 5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, wychowawca w formie notatki służbowej opisującej sytuację, przekazuje sprawę dyrektorowi.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 dyrektor wzywa rodzica do zwrotu wypożyczonego podręcznika i wskazuje kolejny 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 3 niniejszego zarządzenia.
 7. Zapisów ust. 3-5 nie stosuje się w przypadku obowiązku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu. 
 8. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dyrektor ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu podręcznika.
 9. W przypadku zwrotu kosztów zakupu podręczników, wpłaty dokonuje się w księgowości szkoły.

§7 

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się wychowawcom i bibliotekarzom szkoły.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE

Komunikaty dyrekcji szkoły

2018-06-18

18.06 - zebranie rady pedagogicznej - godzina 1530

20.06 - zebranie rady rodziców - godzina 1630

22.06 - zakończeine roku szkolnego - godzina 800 i 930

22.06 - zebranie rady pedagogicznej - godzina 1200

Czytaj więcej o: Komunikaty dyrekcji szkoły

Próba POLONEZA

2018-06-15

Wczoraj była próba POLONEZA. Pięknie wyszło. A dzisiaj na balu będzie SUPER. Miłej zabawyWyluzowany

Zerknijcie na fotki

Czytaj więcej o: Próba POLONEZA

Wycieczka klasy 7 A i 2 D

2018-06-14

W dniach 21 – 25.05.2018 klasy 7A i 2D przebywały na wycieczce w Warszawie i Górach Świętokrzyskich. Rozpoczęliśmy od wizyty na Stadionie Narodowym, a następnie zwiedzaliśmy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Kolejnego dnia zwiedziliśmy Św. Krzyż oraz zdobyliśmy Łysicę 612 m. n. p. m. W czwartek zeszliśmy pod ziemię, aby zobaczyć kopalnie krzemienia w Rezerwacie Krzemionki oraz odwiedziliśmy Zamek Krzyżtopór. Zrobiliśmy wiele zdjęć i doskonale się bawiliśmy. Uśmiech

Czytaj więcej o: Wycieczka klasy 7 A i 2 D

Cykl spotkań w Muzeum

2018-06-12

Uczniowie z kl. IIIa i IIId wraz z opiekunami: p. E. Pakulską i p. G. Bukiert uczestniczyli w pięciu spotkaniach w Muzeum - "Grudziądz - moja mała Ojczyzna". Na zajęciach dzieci dowiedziały się o życiu ludzi w epoce kamienia, brązu i żelaza; gródku rycerskim w Plemiętach, a przede wszystkim jak powstał i wyglądał Grudziądz. Każde spotkanie kończyło się wykonaniem ilustracji do książki "Moja mała Ojczyzna".

Czytaj więcej o: Cykl spotkań w Muzeum

Dom Dziennego Pobytu

2018-06-12

 W dniu 8 czerwca uczennice z klasy IIIa  z p. Ewą Pakulską udały się do Domu Dziennego Pobytu przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe na warsztaty terapii zajęciowej. Dziewczynki wystąpiły w roli instruktora quillingu. Podopieczni DDP wykonali kwiatowe elementy dekoracyjne, które będą zdobiły salę. Wspólnie spędzony czas upłynął w miłej atmosferze.

Czytaj więcej o: Dom Dziennego Pobytu

NAJLEPSZA GAZETKA WŚRÓD KLAS VII

2018-06-12

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbyły się zmagania siódmoklasistów na najlepszą gazetkę geograficzną. Z każdej klasy zgłaszało się kilkoro uczniów, którzy po kolei wybierali temat i z zebranych materiałów tworzyli gazetki. Ich prace można było podziwiać w sali 330. Po tygodniu od zaprezentowania pracy odbywało się głosowanie, w którym brali udział uczniowie pozostałych klas. Wszystkiemu dzielnie nadzorowała nauczycielka geografii pani Wioletta Niedzielska. W pierwszej odsłonie konkursu zwyciężyła klasa VIIc, którą reprezentowały Matylda Dichting, Martyna Wesołowska, Paulina Janikowska oraz Julia Marzec. Teraz odbywa się już druga edycja tych zmagań, w których swoje gazetki zaprezentowały już klasa VIIc i VIIb. Wszystkim klasom życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy na werdykt.

Czytaj więcej o: NAJLEPSZA GAZETKA WŚRÓD KLAS VII